Ελεγκτής Καρταναγνώστης

Περιγραφή

Ελεγκτής καρταναγνώστης (standalone/network).
Κατάλληλος για έλεγχο μιας θύρας (Εισόδου/Εξόδου) ή σε συνδυασμό με τον AR-716EV2.
Επιπλέον μπορεί να συνδεθεί δικτυακά χωρίς την χρήση άλλου ελεγκτή για εφαρμογές ωρομέτρησης.
Διαθέτει είσοδο για βοηθητικό καρταναγνώστη και ενσωματώνει πλήκτρα λειτουργιών για εύκολη εφαρμογή της ωρομέτρησης.
Οι χρήστες και τα συμβάντα που διατηρεί, εξαρτώνται από τον τρόπο (Mode) λειτουργίας που θα επιλεγεί.