Περιγραφή

Μodule επέκτασης 2 θυρών. Επέκταση του συστήματος Centaur με την χρήση του module CAA470-A. Η τεχνολογία Centaur E-Bus επιτρέπει την σύνδεση οποιουδήποτε περιφερειακού σε απόσταση έως και 1220m από τον CT-V900-A. Με αυτό επιτυγχάνεται μείωση στο κόστος καλωδίωσης της εγκατάστασης. Καρταναγνώστες, πληκτρολόγια, μαγνητικές επαφές, συσκευές REX
και έξοδοι για τους καρταναγνώστες (LED, BUZZER κτλ), συνδέονται κατ’ ευθείαν στο module Επέκτασης 2-θυρών CA-A470-A.