Περιγραφή

4×0,22     ή

2×0,50 + 4×0,22

ή   6×0,22

ή   ως και 18×0,22

έως  20 μέτρα.