Πληκτρολόγιο ABS – 1408

Πληκτρολόγιο  24 ζωνών led

Περιγραφή

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο µε ενδείξεις ανοικτών ζωνών στα αντίστοιχα πλήκτρα

Δυνατότητα ενεργοποίησης 3 συναγερµών “πανικού” µε το πάτηµα πλήκτρων

Δυνατότητα επιλογής ζωνών για ηχητική ειδοποίηση