Πληκτρολόγιο 10 ζωνών

Περιγραφή

• Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο µε ενδείξεις ανοικτών ζωνών στα αντίστοιχα πλήκτρα

• Δυνατότητα ενεργοποίησης 3 συναγερµών “πανικού” µε το πάτηµα πλήκτρων

• Ρυθµιζόµενη φωτεινότητα πληκτρολογίου

• Δυνατότητα επιλογής ζωνών για ηχητική ειδοποίηση